Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน (กำเนิดกล้อง Leica)

ความโดดเด่นเป็นสง่าในสายตาของนักถ่ายภาพ จนอาจกล่าวได้ว่า Leica เป็นตระกูลกล้องจากค่ายยุโรปที่มีอายุยืนยาวมากว่า 90 ปี (สายการผลิตอย่างเป็นทางการของ Leica เริ่มในปี 1925)