เรื่อง…สิงคโปร์ที่เดิม เพิ่มเติมคือความสวย

จาก Camerart 240 หน้า 49-53

เรื่อง+ภาพ : นายจักรยาน