เรื่อง…เทคนิคการถ่ายพลุ

จาก Camerart 244 หน้า 25-28

ภาพ : ISO 9000….