บทความนี้มาจาก Camerart Magazine ฉบับ 240/2017 September

กรมอุทยานแห่งชาติฯ โชว์ความสำเร็จผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส)

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าฯ นายปรัชญ์ คงทอง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์(ไซเตส) นายจุมพล แรงกสิกร ผู้อำนวยการสูงนายด่านศุลกากร พ.ต.ท.โณรี ลูกอินทร์ สารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ นายศราวุธ สีขาว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา นายพลลภ โพธิพันธ์ หัวหน้าด่านตรวจพันธุ์พืชปาดังเปซาร์ นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ ปาดังเบซาร์ 7 นายอรุณ มะหนิ หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ร.ต.ท.วิรัตน์ แสงสุวรรณ หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทยมาเลเซีย (๔๓๐๓) กองร้อยทหารราบที่ 5 ฉก. 5021 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์เพื่อติดตามเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่า และงาช้างระหว่างประเทศ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า การปราบปรามการค้าสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน การประสานความร่วมมือทั้งในด้านการข่าว การตรวจค้น การจับกุม และการจัดการของกลาง ซึ่งการบูรณาการร่วมกันของทั้งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ศุลกากร ทหาร ตำรวจ กรมปศุสัตว์ หน่วยงานของประเทศมาเลเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ส่งผลให้การทำงานของขบวนการรายใหญ่ทำงานได้ยากขึ้นทำให้การกระทำความผิดลดลง นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

สำหรับด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ มีหน้าที่ควบคุมการส่งออก นำเข้า หรือนำผ่านซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตรวจสอบ จำแนก ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าตามใบอนุญาตหรือใบรับรองเพื่อการส่งออก นำเข้า หรือนำผ่าน นอกจากนี้ยังออกตรวจสอบปราบปราม และสืบหาข่าวการลักลอบค้าชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535