เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยว

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NlA ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019 โนธีม “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” พร้อมเผยโอกาสการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวใน 3 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง เกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า “NIA มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมชีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมโดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมภายใต้ธีมนวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation ครั้งนี้ มุ่งให้สังคมเห็นความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว และเป็นการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอรูปแบบธุรกิจและโอกาสใน การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเน้นการสงเสริมและยกระดับการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวใน 3 ด้าน ได้แก่

1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultura Tourism) เป็นการท่องเที่ยวแบบศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์การเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม เดินทางสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่

2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม เป็นโอกาสให้เกษตรกรสร้างธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้ เกิดการกระจายรายได้ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย และ

3) การท่องเทียงเชิงสุขภาพ (Health/Wattness Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ”