บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

จัดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน”

ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท เชิญชวนนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ อายุและวัย เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ”

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความสุข ความงดงามของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
 2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ
 3. มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ ได้สร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของนักถ่ายภาพชาวไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
 5. เน้นย้ำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

นักถ่ายภาพมืออาชีพและสมัครเล่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                       เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ                 อันดับที่ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ                  อันดับที่ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล           เงินสดมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ผู้จัดการประกวด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการอำนวยการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีและเป็นภาพในแนวนอนเท่านั้น ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัล และกล้องบรรจุฟิล์ม โดยต้องนำไปทำเป็นภาพอัดขยาย ติดลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด และมีขนาดภาพด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว โดยถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล มีความละเอียดของภาพ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร
 3. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เท่านั้น
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การ Crop ภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 10. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายในโครงการคุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 12. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

เปิดรับภาพถ่ายระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2560 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ ดังนี้

ทางไปรษณีย์

ถึง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (คุ้งบางกะเจ้าความสุขพระราชทาน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นำส่ง)

ส่งด้วยตนเอง

ณ ห้องข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทน ตึกอำนวยการ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nineentertain.tv (เว็บไซต์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน)

 

ประกาศผลการตัดสินการประกวด

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและเว็บไซต์ www.nineentertain.tv

ผู้ได้รับรางวัลรับรางวัลในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

โดยจะมีการประมวลภาพออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2017 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท โทรศัพท์ 02-201-6470