อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ใครมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ต้องมาเชคอินที่โบสถ์แห่งนี้ ไม่เช่นนั้นจะมาไม่ถึงจันทบุรีครับ กล่าวกันว่าเป็นโบสถ์คริสต์รูปแบบศิลปะโกธิคที่สวยที่สุุดในประเทศไทย โบสถ์แห่งนี้ได้ฐานะเป็น อาสนวิหาร หรือ Cathedral มีจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดในระหว่างปี พ.ศ. 2273-2295 โดยกลุ่มชาวญวนอพยพ

Read More