Art of Photography_Light and contrast

แสง (Light) กับ contrast นั้นเป็นสิ่งที่มาคู่กัน ถ้าจะพูดให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างกันของส่วนแสงและส่วนเงาในภาพเมื่อมีแสงก็ย่อมต้องเกิดเงาความแตกต่างตรงนี้บางครั้งเราก็เรียกว่า contrast ของแสง หรือ contrast ratio

Read More