Balance with Symmetrical

ในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principles of composition) มีอยู่เรื่องหนึ่งว่าด้วยหลักการของความสมดุล (balance) 1 ในนั้นก็คือเรื่องของความสมมาตร (Symmetry) เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาสมดุลในภาพ หรือทำให้น้ำหนักในภาพไม่เสียไปนั่นเอง

Read More