ส่งภาพประกวด หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนกรุงเทพฯ”

Read More