Master of Light Metering_Chapter 12

เมื่อถ่ายภาพจำเป็นต้องมีการวัดปริมาณแสงที่ตกลงวัตถุ หรือแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุไปยังกล้องถ่ายภาพ หรือแสงที่ตกลงบนเซ็นเซอร์รับภาพเพื่อควบคุมความสว่างของภาพให้เหมาะสม

Read More