IDEAS & Creative Photography (Selecting a subject-มองหาสิ่งที่น่าสนใจและเลือกสิ่งที่จะถ่าย)

จุดหมายของการถ่ายภาพก็คือการนำเสนอสิ่งต่างๆ ในช่วงเวลา หรือสถานการณ์บางอย่างที่น่าสนใจ แต่อันที่จริงแล้ว มันไม่ใช่การบันทึกเฉพาะสิ่งที่ดี หรือช่วงเวลาที่ดีเท่านั้น ที่มากกว่านั้น…………..

Read More