Master of Light Metering_Chapter 10

การวัดแสงเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแสงที่ส่องจากแหล่งกำเนิดแสง การสะท้อนแสงของวัตถุทีถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ ช่องรับแสง ความไวแสงของกล้อง รูปแบบการคำนวณปริมาณแสง (ระบบวัดแสง)

Read More