Master of Light Metering_Chapter 1

ปัจจุบันเราจึงได้ภาพโดยไม่ต้องเรียนรู้การถ่ายภาพมากนัก ยิ่งการเข้ามาของโปรแกรมจัดการภาพถ่ายและความเร็วของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ทำให้ความสำคัญของการเข้าใจการถ่ายภาพพื้นฐานลดลง

Read More