สวนสนามทางเรือนานาชาติ ครบรอบ 50 ปี อาเซียน

กองทัพเรือจึงได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรวมเรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน”

Read More