CONPOSITION ORGANISING SPACE

การจัดการด้าน space เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบในภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ในภาพให้เหมาะสม ซึ่งการจัดการด้านพื้นที่ ในการจัดองค์ประกอบภาพนี้มีเรื่องที่เราให้ความสำคัญอยู่ 3 ส่วน

Read More