Want to be an architectural photographer

การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม เป็นเรื่องของการถ่ายภาพอาคารสถานที่ บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร (Exterior / Interior) และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น ลวดลาย การประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมนั้น

Read More