Sony FX3 กล้องฟูลเฟรมในตระกูล Cinema Line

อัดแน่นเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบ Cinematic ได้อย่างอิสระในทุกจินตนาการ ตอบโจทย์การใช้งานสุดคล่องตัวด้วยขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา

Read More