Art of Photography_The golden mean (สัดส่วนทอง)

การแบ่งภาพนั้น เป็นวิธีการเน้นสิ่งที่เราจะถ่ายให้น่าสนใจ และโดดเด่นขึ้นมา ในการแบ่งพื้นที่ภาพนั้น ในงานศิลปะก็มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยเรียกว่า สัดส่วนทอง The golden mean

Read More