Tone color Mood and Feeling โทนสีกับอารมณ์ในภาพ

โทนสีมีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ในทางศิลปะได้แบ่งโทนสีไว้สองกลุ่มคือ โทนสีร้อน (warm tone) และโทนสีเย็น (cool tone) โทนสีร้อนจะให้ความรู้สึกในเรื่องของ ความอบอุ่น ความรุนแรง ความเข้มแข็ง โทนสีเย็นนั้น จะให้ความรู้สึกทางด้าน ความสงบ เยือกเย็น สดชื่น ลึกลับ

Read More