Composition ep.1.6 Visual Element (Color)

ในทางศิลปะสี (Color) นับว่ามีความสำคัญโดยใช้เป็นสื่อที่สามารถสร้างความประทับใจและความรู้สึกต่างขึ้นได้ สีนั้นมีผลทางจิตวิทยาในการที่จะช่วยเพิ่มอารมณ์

Read More