เรื่อง…ความคลาดสี…การแก้ หรือ ลด ความคลาดสี…Chromatic Aberration…

จาก Camerart 237 หน้า 57-60

เรื่อง+ภาพ : ISO 9000