เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เพื่อบริหารกิจการของสมาคมฯ ในวาระปี 2560-2562 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้สิ้นสุดวาระลงแล้ว ซึ่งการประชุมในวันดังกล่าวมีสมาชิกทั้งผู้อาวุโส และสมาชิกรุ่นใหม่เข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีนายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ และดำเนินต่อด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เพื่อบริหารกิจการของสมาคมฯ ในวาระปี 2560-2562 โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติเลือกให้ นายดาว วาสิกศิริ เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบต่อจากนายนิติกร กรัยวิเชียร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560