ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพประกวด หัวข้อ

“กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

๑. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนกรุงเทพฯ” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย ๖ สาขา ดังนี้

(๑) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

(๒) สาขาศิลปะการแสดง

(๓) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

(๔) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

(๕) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม

(๖) สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่จำกัดปีที่ถ่าย

๒. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องจัดส่งข้อมูลประกอบภาพ ดังนี้

(๑) ชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

(๒) สถานที่ประกอบกิจกรรมทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

(๓) ชื่อที่อยู่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือผู้สืบทอด

(๔) ประวัติความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

(๕) วัน เวลา ที่บันทึกภาพ

๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล (Digital) สร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง

๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้วเท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็งสีเทา เว้นจากขอบภาพโดยรอบ ๑ นิ้ว ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPG แนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ความละเอียด ของภาพไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

๕. ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งประกวดจะต้องติดแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ลงบนใบสมัครให้เรียบร้อย สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓ หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ http://www.bangkok.go.th/culture/ หรือ https://www.facebook.com/culturebma/ โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ตัวบรรจง)

๖. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม้เกิน ๕ ภาพต้อหนึ่งท่าน

๗. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้เอง

๘. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด

๑๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม

๑๓. ไม่เสียค่าสมัคร

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น

๑. ด้านเทคนิคการถ่ายภาพ                    

– ความสวยงามของภาพ (๒๐ คะแนน)               

– การจัดองค์ประกอบของภาพ (๒๐ คะแนน)       

– ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ (๒๐ คะแนน)

๒. การสื่อความหมายของภาพ

– คำบรรยายภาพ (๒๐ คะแนน)

– ข้อมูลทางวัฒนธรรม (๒๐ คะแนน)

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล

 

วัน เวลา และสถานที่ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภาพถ่าย

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ที่ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓

 

การประกาศผลรางวัล

ประกาศผลรางวัลพร้อมพิธีเปิดนิทรรศการผลงานภาพถ่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ส่งผลงาน

ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

แบบฟอร์มใบสมัคร