วันอาทิตย์ที่  15  กรกฎาคม 2561

โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดนครนายก

เวลา 06.00 น.  ออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา (คณะเภสัช จุฬาฯ) ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)

เวลา 07.00 น.  แวะรับจุดที่สอง  หลักสี่  และ คลองสอง สะพานแดง

เวลา 09.00 น.  ถ่ายภาพทุ่งบัวแดงนครนายก

เวลา 11.00 น.  ถ่ายภาพซุ้มป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม

เวลา 12.00 น.  ทานอาหารเที่ยงที่ ภูกะเหรี่ยง เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ อิงหลักเศรษฐ์กิจพอเพียง

เวลา 15.00 น.  ถ่ายภาพทุ่งนามุ้ย

เวลา 17.00 น.  ถ่ายภาพพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

เวลา 18.30 น.  เลือกทานอาหารเย็นฟรีสไตล์  ณ  ตลาดเท่งเถิดเทิง 

เวลา 20.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   600 บาท ราคานี้รวมค่าเดินทาง ไม่รวมค่าอาหาร

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่  คุณโอ๋  08-5660-3163 , 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข บัญชีออมทรัพย์ 

FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

เงื่อนไข
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น