Chiaroscuro, Rembrandt Lighting and Low-Key Style

Chiaroscuro คำนี้เป็นภาษาอิตาลี อ่านว่า เคียอารอสคูโร (เคีย/เคียอา-รอส-คูโร่) มาจากการรวมกันของคำว่า ‘สว่าง’ (chiaro) และ ‘มืด’ (scuro) แปลว่า แสงและความมืด (light and darkness) เป็นเทคนิคการวาดภาพที่ศิลปินใช้ในการสร้างมิติในภาพเขียน

Read More