Master of Light Metering_Chapter 4

ในการฝึกวัดแสง จำเป็นต้องอ้างอิงภาพกับอุปกรณ์แสดงผล เพราะภาพดิจิตอลเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น จำเป็นต้องแปลงออกมาเป็นภาพเสียก่อนเราจึงจะบอกได้ว่า ภาพนั้นเป็นอย่างไร อุปกรณ์แสดงผลที่ใช้กับในระบบดิจิตอล

Read More