Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน ตอน 4

ในการเขียน…Leica ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน…ในครั้งนี้ เป็นการเขียนเรียบเรียงจากฐานข้อมูลเก่าของ CAMERART ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533…ที่ริเริ่มจากคุณเต่า หรือ ยงยุทธ จาก ช.ศิลปชัย รวมทั้ง ได้ข้อมูลหลายประการเพิ่มเติมจาก คุณมานะ ประภัสรางกูล แห่ง AV. CAMERA

Read More