MOTOR EXPO–CANON PHOTO CONTEST 2019

ภาพถ่ายงาน “มหกรรมยานยนต์” นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในวงการยานยนต์ไทย ตลอดจนความคิดความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพที่มีต่องานสู่ผู้ที่ได้ชมภาพเหล่านั้นอีกด้วย

Read More