MEMBER CLUB… “One Day Trip วิ่งควายชลบุรี 2018”

ทริป Action Panning วิ่งควายบก ประเพณีวิ่งควาย จัดว่าเป็นประเพณีอันที่เป็นเอกลักษณ์ของชลบุรี เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทย และหนึ่งเดียวในโลก เป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรีมานาน

Read More