Composition ep.3.5 Composition for photography (Greatest area of contrast-เลือกพื้นที่อันโดดเด่น)

Greatest area of contrast เป็นเรื่องของการเลือกพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดในภาพ เลือกทำไมเลือกเพื่อจะวางวัตถุหลักที่เราจะถ่ายลงไปในบริเวณนั้นเพื่อทำให้เกิดการเน้น และสร้างความสำคัญที่สุดให้กับวัตถุที่เราต้องการให้โดดเด่น

Read More