Copy Space Composition for STOCK PHOTO องค์ประกอบภาพเพื่องานโฟโต้สต็อกด้วยการเว้นที่ว่าง

ในทุกวันนี้การถ่ายภาพส่งขายออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวไทย จนพอจะบอกได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีช่างภาพส่งภาพขายออนไลน์มากที่สุดในโลก และจากข้อมูลบอกไว้ว่า 15% ของภาพที่ขายอยู่ในโลกออนไลน์มาจากประเทศไทย

Read More