Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 1

ในยุคของศิลปะสมัยใหม่ (Modern art) กล้องถ่ายภาพก็ได้ถูกผลิตขึ้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นยุคสมัยที่การถ่ายภาพเริ่มกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและอเมริกา ก่อนหน้านั้น ได้เกิดคำถามหนึ่งว่า “ภาพถ่ายเป็นศิลปะหรือไม่”

Read More