Composition ep.3.4 Composition for photography (The rules-กฏในการจัดองค์ประกอบ)

ในการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายนั้นมีกฎในการจัดองค์ประกอบอยู่หลายกฎที่เราควรทำความเข้าใจ เพื่อการวางจุดสนใจในการถ่ายภาพ (Point of Interest) หรือนำไปเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น

Read More