Art of Photography_Selecting a subject เลือกสิ่งที่จะถ่ายภาพอย่างไร

ความสำคัญของการเลือกสิ่งที่จะถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ภาพถ่ายที่สวยงาม ดังนั้นสิ่งแรกคือ ต้องเลือกว่าจะถ่ายอะไร ความสนใจ ความสัมพันธ์ ความประทับใจของเราต่อสิ่งนั้น

Read More