Special shot panorama with continuous 20 fps

ในบางสถานการณ์การถ่ายภาพด้วยวิธีการเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการมากนักในครั้งนี้ผมก็มีประสบการณ์ที่ได้พบเจอบางอย่างมาแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่มาตอบโจทย์การทำงานบางอย่างซึ่งทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างที่เราต้องการ

Read More