Snapshot Found objects Still-life

ภาพทั้งสามประเภทมักจะทำให้หลายคนสับสน โดยเฉพาะภาพ Found objects กับ Still life มองแล้วเป็นภาพวัตถุสิ่งของเหมือนกัน และภาพ Found objects กับภาพ Snapshot ที่อาศัยความรวดเร็ว และการพบเจอเหมือนกัน ในวันนี้เรามาคุยกันในภาพสามประเภทนี้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของภาพ

Read More