5 Think Before You Take a Photo

“จะเริ่มต้นออกถ่ายภาพอย่างไรดี ?” เป็นคำถามที่ผมจะได้ยินบ่อยๆ เวลาไปเจอเพื่อนๆ นักถ่ายภาพที่กำลังจะไปทริป ไม่ว่าจะทริปแบบไหนก็ตามสิ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะต่างกัน ก็คือ การเตรียมตัว

Read More