โครงการ  “นิทรรศการภาพถ่ายและประมูลภาพถ่ายจากแรงบันดาลใจ”ครั้งที่ 3

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ยิ้ม”

1.คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวดแบ่งเป็น / ประเภท มี 2 ประเภท

 • ประเภทบุคคลภายใน ได้แก่ คณาจารย์ แพทย์ นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขต บางกอกน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประเภทบุคคลภายนอก บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 1. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายผ่านเลนส์จากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มเท่านั้น
 • นำส่งไฟล์ภาพในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล นามสกุล jpg ด้านยาวสุดต้องไม่เกิน 2,048 พิกเซล โดยมี Resolution 150 dpi (ppi) ขนาดไม่เกิน 1,024 kb (kilobytes)
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล เช่นกัน
 1. หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด ผู้ส่งภาพประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1) ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง ไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

2) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สั้น กระชับ สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน และบรรยายถึงแรงบันดาลใจ หรือความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด

3) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก E-mail address สถานที่ถ่ายภาพ วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ ลงในแบบฟอร์มที่สภาอาจารย์ศิริราชได้แนบมาในเอกสารฉบับนี้

4) การส่งภาพที่เข้าประกวดต้อง ตั้งชื่อไฟลล์ภาพ ในรูปแบบ ” นามสกุล_อักษรตัวแรกของชื่อ ตามด้วยลำดับภาพ” เช่น Tinnapat_N01 , Tinnapat_N02 และเก็บไฟล์ raw หรือต้นฉบับไว้เมื่อมีการเรียกเพิ่มเติม

5) ภาพที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ

6) ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน

7) ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องไม่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือโฆษณามาก่อน

8) ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สามารถทำการปรับแสง สี เงา ลบฝุ่นได้ตามสมควร แต่ไม่อนุญาตให้ทำการตัดต่อภาพ หรือเพิ่มเติมองค์ประกอบภาพอันทำให้ภาพผิดจากความจริง ถ้าหากตรวจพบภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

9) ในกรณีที่ภาพถ่ายนั้นเป็นภาพบุคคลอย่างชัดเจน ผู้เข้าประกวดต้องให้บุคคลในภาพกรอกใบยินยอมอนุญาตภาพถ่าย (Download ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/sifc/ พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวส่งมาพร้อมผลงานด้วย หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแนบมา จะถือว่าภาพนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมาพิจารณา

10) ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ สภาอาจารย์ศิริราชมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงที่ต่างๆ รวมถึง นำมาประมูลหารายได้เพื่อการกุศล ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้สภาอาจารย์ศิริราชขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวด

11) ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

12) คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆมิได้

13) การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาตามความเหมาะสม

14) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

 1. การรับสมัคร

1) ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครที่แนบมากับเอกสารฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/sifc/

2) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง  30 เมษายน 2561 โดยยึดตามเวลาที่ส่งใน E-mail เป็นสำคัญ

 1. รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทละ

                รางวัลที่ 1               จำนวน 1 รางวัล                    รางวัลละ 5,000 บาท             

                รางวัลที่ 2               จำนวน 1 รางวัล                    รางวัลละ 3,000 บาท             

                รางวัลที่ 3               จำนวน 1 รางวัล                     รางวัลละ 2,000 บาท             

                รางวัลชมเชย          จำนวน  1 รางวัล                    ของที่ระลึก           

 1. การส่งภาพเข้าประกวด
 • ส่งภาพถ่าย รายละเอียดภาพที่ส่งเข้าประกวด อาทิเช่น ชื่อภาพ คำบรรยายภาพ พร้อมทั้งแนบใบยินยอมอนุญาตถ่ายภาพบุคคล (ถ้ามี) มาที่ E-mail:[email protected]
 1. ประกาศผลตัดสินและมอบรางวัล
 • คณะกรรมการตัดสินจะตัดสินภาพในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • สภาอาจารย์ศิริราชจะประกาศผลการถ่ายภาพในหัวข้อ “ยิ้ม” ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
 • สภาอาจารย์ศิริราชจะแจ้งเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด เข้ารับรางวัลในวันและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินทุกคน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด