โครงการประกวดภาพถ่ายชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม

ภายใต้หัวข้อ “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง”

หัวข้อการประกวดถ่ายภาพ “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง”

เป็นภาพชุด จำนวน 6 ภาพ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสามารถบอกเล่าเรื่องราว สื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบภาพข่าว ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของความเป็นข่าวอยู่ในภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความรวดเร็วทันสมัย ความใกล้ชิด ความสำคัญหรือความโดดเด่น ความกระทบกระเทือน ความมีเงื่อนงำ ความแปลก ความขัดแย้ง อารมณ์ และ ความก้าวหน้า

นอกจากนี้ภาพชุดดังกล่าวจะต้องมี ความถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด มีความสมดุล รวดเร็ว สด ใหม่ อยู่เสมอๆ อีกด้วย

 

ประเภทของรางวัล

– รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมโล่รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท

 

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

1.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพชุด 1 ชุด มี 6 เฟรม เป็นภาพสีอัดขยายเต็มภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ ขนาด 12 x 16 นิ้ว พร้อมแนบใบสมัครและแผ่นDVD มาในชุดภาพถ่ายนั้น (ใบสมัครและDVD อย่างละ 1 แผ่น ต่อ 1 ชุดผลงาน)

2.บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นDVD พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างชัดเจนลงบนแผ่นDVD

3.ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น

4.การส่งภาพเข้าประกวด ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้จำกัดคนละไม่เกิน 3 ชุด โดยต้อง ตั้งชื่อภาพชุด เขียนรายละเอียดสถานที่ถ่ายภาพ (อาทิ ชื่อภาพชุด……………สถานที่……………. อำเภอ …………… จังหวัด……………)

5.สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพ จะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง

6.ภาพที่ถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และต้องคืนรางวัลที่ได้รับทันที

7.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

8.คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือ เป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น

9.ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งแผ่น DVD และภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน สามารถนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของกรมชลประทานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

10.ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

เกณฑ์การตัดสินภาพ จะพิจารณาจากภาพที่สื่อความหมายชัดเจนตามหัวข้อของการประกวด ทั้งสิ้น 30 คะแนน ดังนี้

1.ต้องสื่อความหมายของคำว่า “ภาพเป็นข่าวเล่าเป็นเรื่อง” 5 คะแนน

2.ภาพในแต่ละชุดจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกัน 5 คะแนน

3.ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 5 คะแนน

4.ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา) 5 คะแนน

5.เทคนิคในการถ่ายภาพ 5 คะแนน

6.การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 5 คะแนน

 

ขั้นตอนและวิธีการตัดสินภาพถ่าย

  1. เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ฯจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน อำนวยความสะดวกในการจัดเรียงภาพ เคลื่อนย้ายภาพ ติด Post it และจัดหมวดหมู่ของภาพในการตัดสินแต่ละรอบ
  2. วางภาพเรียงตามลำดับของผู้ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ภาพที่น่าสนใจ จะถูกติด Post it ไว้ ภาพไหนที่มี Post it เยอะจะผ่านเข้ารอบต่อไป หากรอบนั้นมีภาพที่ผ่านเข้ารอบหลายภาพ จะนำมาพิจารณาอีกรอบ โดยใช้วิธีเดิม จนกระทั่งเหลือพอประมาณ ให้นำภาพแต่ละชุดมาเปรียบเทียบดูว่ามีภาพไหนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน มุมเดียวกัน จะจับภาพเหล่านั้นมาชนกัน แล้วใช้วิธียกมือโหวต เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่ซ้ำกัน
  3. รางวัลมี 8 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพสำรองให้เข้ารอบมาจำนวน 5 ภาพ เพื่อสำรองหากภาพที่ผ่านเข้ารอบผิดกติกาโดนปรับตก ภาพสำรองก็จะถูกดันขึ้นมาให้เข้ารอบแทนทันที
  4. ในรอบตัดสิน ผู้ช่วยกรรมการจะแจกใบให้คะแนนแก่กรรมการตัดสินภาพถ่าย แล้วให้คณะกรรมการตัดสินฯให้คะแนนตามเกณฑ์

 

กำหนดการส่งผลงาน (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560) สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งถึง ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”

ส่งด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ส่งที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (www.rid.go.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2241 0965 หรือ 0 2241 0740-9 ต่อ 2209

 

ประกาศผลการตัดสิน

ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.rid.go.th ภายในเดือนมิถุนายน 2560 และจะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ