มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกําลังร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ขอชวนนักล่านัยตาเลนส์ ไม่ว่าใคร ก็เป็นช่างภาพได้ ต๊ะต่อนยอนภาคเหนือ “เที่ยวแม่แจ่ม…แอ่” ตามหาสุดยอดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านไทม์ไลน์ Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย ง่ายๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2561 นี้

ผศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึง “โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เริ่มต้น โครงการ เมื่อปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน) ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โดยน้อมนำ “ศาสตร์ พระราชา ร.9” คือ การระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพอมี พอกิน พอใช้ มาเป็นหลักในขับเคลื่อนโครงการ ส่วน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากพลังความเข้มแข็ง ความรัก และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน จนทำให้ชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (ดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำ จุดกำเนิดของทุกสิ่ง เมื่อมี น้ำ จึงมีชีวิต มีอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น) มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ทำให้ไม่ขยายพื้นที่ทำกิน ลดการพึ่งพิง ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมภายนอก อีกทั้งในอนาคต มีแผนรองรับพัฒนาแหล่งชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน ตามรอยพ่อ อีกด้วย ซึ่งโครงการประกวดภาพถ่ายฯ มีรางวัลเฉพาะ สำหรับกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ประ ชาชนที่อาศัยในเขตชุมชน หันมา ตระหนัก ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากขึ้น สร้างชุมชนให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในชุมชน ผ่านภาพถ่ายสวยๆ โครงการประกวดภาพถ่ายฯ นี้

รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์  ผู้ก่อตั้งคณะและประธานหลักสูตรปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ในการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”  ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อชักชวนให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยคนในชุมชน อีกทั้งมองเห็นว่ายังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้กลายเป็นที่รู้จัก ผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายฯ เมื่อชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนใน ชุมชน การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับทุกคน ไม่ว่าใคร ก็เป็นช่างภาพได้ สามารถร่วมประกวด โดยใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น กล้องดิจิตอล กล้อง Smart Phone หรือ Tablet ถ่ายภาพ แล้วส่งผ่านไทม์ไลน์ของเฟซบุ๊คเพจธรรมชาติปลอดภัย “แม่แจ่มเป็นเมืองลี้ลับ น่าหลงใหล และเร้าใจ” ซึ่งผมเชื่อว่า การประกวดครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ มือสมัครเล่นหน้าใหม่ๆ ในวงกว้างเป็นอย่างมาก”

คุณวิศาล น้ำค้าง  นักถ่ายภาพมืออาชีพ (ได้รับรางวัลชนะเลิศกว่า 150 รางวัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) กล่าวว่า หากจะถ่ายทอดเรื่องราว และความประทับใจ ของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้ได้ดี เราคงต้องใช้ “ความทรงจำ” ที่เคยผ่านพบ แล้วบอกเล่าสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นภาพถ่าย และภาพถ่ายที่ดีในการใช้ประกวดนั้น ควรคำนึงถึง หนึ่ง “เรื่องราว” ควรนำเสนอเรื่องราวให้ตรงกับหัวข้อมากที่สุด สอง “เทคนิค” ควรเข้าใจการใช้อุปกรณ์บ้างพอสมควร เช่น การใช้รูรับแสง สปี ดชัตเตอร์ แสง สี และ ISO ที่ เหมาะสม สิ่งเหล่านี้หากใช้อย่างเหมาะสมแล้ว จะส่งผลทำให้ไฟล์ภาพดี และมีคุณภาพ  สาม “องค์ประกอบ” ดูว่า ความสมดุล-เอียง เส้น สายต่างๆ นำไปสู่ความน่าสนใจหรือ เปล่า จุดน่าสนใจจัดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ได้ผลหรือไม่ และทั้งหมดนี่เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นของการคัดกรองภาพต่างๆ ที่ส่งเข้ามาประกวดเท่านั้น

นายเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ล้วนถูกมนุษย์รุกล้ำท้าทำลาย ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในขณะที่ธรรมชาติไม่สามารถปกป้องตัวเอง และยังไม่สามารถรักษาความสมดุลเองได้ จึงเป็นหน้าที่เราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน รณรงค์ปกป้องให้ธรรมชาติปลอดภัย เพราะธรรมชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของมวลมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องธรรมชาติให้ ปลอดภัย ผ่านโครงการธรรมชาติปลอดภัย 

ในการประกวดครั้งนี้ได้กำหนดลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับ ทิวทัศน์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”  ได้ที่ Facebook เพจ : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ Safethainature (www.facebook.com/safethainature)

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมงานที่ : บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ผู้ประสานงานติดต่อ : คุณศิริรัตน์ ทูลธรรม (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) เบอร์โทร : 092-426-5041 อีเมล์ : [email protected]

Facebook :  www.facebook.com/safethainature Youtube : เจอนู่น เจอร์นีย์, รอบไร่รอบรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ www.facebook.com/safethainature
 2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด ลงใน Timeline Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย (พร้อมตั้งค่าโพสต์สาธารณะ) พร้อมระบุว่า

– ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)

– ชื่อภาพ

– ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

– ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย

– คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย

– ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP

 1. ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด : ภาพทิวทัศน์, วิถีชีวิต, วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี (ตั้งแต่ 30 ก.ย.59 – 30 ก.ย.61)
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ ไม่เกิน 5 ภาพ

 

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล กล้องโปร กล้อง Smart Phone หรือ Tablet (ไฟล์ JPEG / ความละเอียดของภาพ มีขนาด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป และ Resolution หรือความละเอียดในการแสดงผลของภาพ 300 ppi)
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตใต้ภาพ หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. โปรแกรมแต่งภาพ ปรับได้เฉพาะ (สี-แสง) เท่านั้น

4. ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ เพื่อสำหรับตรวจสอบ (หากคณะกรรมการ มีความประสงค์จะขอดูภาพต้นฉบับ ในกรณีที่ภาพนั้นได้รับรางวัล)

ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุกลุ่มประเภทผู้ประกวดให้ชัดเจน อาทิ กลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป, กลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือ กลุ่ม C : กลุ่ม บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภทกลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตร นักเรียน/บัตรนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการส่งภาพประกวดในกลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภทกลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้องแนบเอกสารรับรอง เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ กลับมายังบริษัท มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการส่งภาพประกวดในกลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ หรือเป็นภาพที่ต่อเนื่องกับภาพที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวที สาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นๆ ทุกองค์กร
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 6. ผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานชัดเจน ห้ามคัดลอก/แก้ไข/ตัดต่อ/ทำซ้ำ ผลงานผู้อื่นเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ภาพที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพและผู้จัดการประกวด (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด )
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน อาทิ

– ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)

– ชื่อภาพ

– ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

– ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย

– คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย

– ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยอมรับทุกกติกา ระเบียบข้อบังคับ โดยไม่มีเงื่อนไข
 2. หากพบว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือทำผิดกติกา ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับพิจารณาค่าตอบแทน หรือได้รับรางวัลใด รางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำการผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืน ค่าตอบแทนหรือรางวัลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. หากมีบุคคลที่สามท้วงติงและกล่าวอ้างว่า ภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้ส่งเข้ามา มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทางผู้จัดการ ประกวด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้า ประกวดหรือได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ

 

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด (กรณีภาพถ่ายผ่านเข้ารอบ)

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบ จะต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้

– ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)

– ชื่อภาพ

– ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมอีเมล์ – ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย

– คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย

– ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ของผู้ผ่านเข้ารอบ

– ไฟล์ภาพ ที่มีขนาดตรงตามกติกา

โดยสามารถแนบไฟล์ข้อมูลทั้งหมด Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมาที่ : คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์ (สำนักสื่อสารองค์กร) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 28 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 1. ส่งมาทาง E-mail : [email protected]

 

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรม (ไม่ได้ส่งภาพเข้าประกวด)

1.ผู้ร่วมสนุกต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย https://www.facebook.com/safethainature/

 1. ผู้ร่วมสนุกสามารถ Love & Share ภาพถ่ายของผู้ส่งเข้าประกวดที่คุณถูกใจ จำนวน 2 ครั้ง (โดยเปิดการตั้งค่าเป็น Public สาธารณะไว้)
 2. ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP เพื่อลุ้นรับกระเป๋ า Back Pack กันน้ำ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล