รางวัลที่ 1 คุณนิพนธ์ เกตุจรัส

รางวัลที่ 2 คุณเตโชทัย พันธ์น้อย

รางวัลที่ 3 คุณสุจารี ตันศิริ

รางวัลชมเชย คุณชาคริต ปิ่นสวัสดิ์

รางวัลชมเชย คุณสมชาย สงวนกชกร

รางวัลชมเชย คุณประพันธ์ อัศวแก้วฟ้า

รางวัลชมเชย คุณพนัส ธีรภาพวงศ์

รางวัลชมเชย คุณคีรีขันธ์ ไชยพร