รางวัลที่ 1 คุณแสงชัย เตชะสถาพร

รางวัลที่ 2 คุณนิพนธ์ เกตุจรัส

รางวัลที่ 3 คุณสมชาย สงวนกชกร

รางวัลชมเชย คุณคีรีขันธ์ ไชยพร

รางวัลชมเชย คุณเตโชทัย พันธ์น้อย

รางวัลชมเชย คุณฐปนณ พูนชัย

รางวัลชมเชย คุณประพันธ์ อัศวแก้วฟ้า

รางวัลชมเชย คุณชาตรี เลิศสินธนากร