รางวัลที่ 1 คุณกิตติ ธนไพศาลกิจ

รางวัลที่ 2 คุณธวัชชัย ศิริธนพรพงษ์

รางวัลที่ 3 คุณแสงชัย เตชะสถาพร

รางวัลชมเชย คุณประพันธ์ อัศวแก้วฟ้า

รางวัลชมเชย คุณพีรยุทธ์ ตอหิรัญ

รางวัลชมเชย คุณชาคริต ปิ่นสวัสดิ์

รางวัลชมเชย คุณสมพูล อาคมสุนทร

รางวัลชมเชย คุณอรรถพล ด้วงนิ่ม