รางวัลที่ 1 คุณสมชาย สงวนกชกร

รางวัลที่ 2 คุณนิพนธ์ เกตุจรัส

รางวัลที่ 3 คุณอภิสิทธิ์ ตันศิริ

รางวัลชมเชย เอกวัสส์  ชุ่มบัว

รางวัลชมเชย คุณชาคริต ปิ่นสวัสดิ์

รางวัลชมเชย คุณแสงชัย เตชะสถาพร

รางวัลชมเชย คุณชยพล บุษบุญเนียม

รางวัลชมเชย คุณประจักษ์ แซ่ตั้ง