Tag: กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย

Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 3

ในช่วงของยุคศิลปะสมัยใหม่นั้น นอกจากจะมีศิลปะภาพถ่ายในแนวทาง Pictorial Photography, Surrealist แล้วยังมีแนวคิดทางศิลปะภาพถ่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ Straight Photography

Read More

Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 2

งานศิลปะภาพถ่ายต่างๆ นั้นล้วนมีที่มาจากงานศิลปะภาพวาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามแต่ยุคสมัย จนถึงกับว่ามีช่วงหนึ่งเกิดคำถามขึ้นว่า ภาพถ่ายเป็นศิลปะหรือไม่

Read More

Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 1

ในยุคของศิลปะสมัยใหม่ (Modern art) กล้องถ่ายภาพก็ได้ถูกผลิตขึ้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นยุคสมัยที่การถ่ายภาพเริ่มกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและอเมริกา ก่อนหน้านั้น ได้เกิดคำถามหนึ่งว่า “ภาพถ่ายเป็นศิลปะหรือไม่”

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget