Tag: ศิลปะสมัยใหม่

Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 1

ในยุคของศิลปะสมัยใหม่ (Modern art) กล้องถ่ายภาพก็ได้ถูกผลิตขึ้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นยุคสมัยที่การถ่ายภาพเริ่มกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและอเมริกา ก่อนหน้านั้น ได้เกิดคำถามหนึ่งว่า “ภาพถ่ายเป็นศิลปะหรือไม่”

Read More

จากศิลปะสมัยใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงของศิลปะภาพถ่าย

ช่วงของลัทธิศิลปะสมัยใหม่ (Modernism) ที่มีแนวคิดว่า “ศิลปะเพื่อศิลปะ” คือการที่ศิลปะไม่ต้องคอยตอบคำถามว่า มันคืออะไร ทำเพื่ออะไร ลักษณะสำคัญของ “ศิลปะสมัยใหม่” (Modern Art) และ “ลัทธิสมัยใหม่” (Modernism)

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget