เรื่อง + ภาพ : นายจักรยาน

บทความนี้มาจาก Camerart Magazine 247/2018 April

ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทีมงานประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในส่วนของงานสื่อสารมวลชน ทำให้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ของประเทศที่ผมไม่ได้มีโอกาสไป งานภารกิจหลักคือเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่ง ททท. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทั่วถึง ส่งเสริมการสร้างและกระจายรายได้ ต่อไปนี้ผมคงจะต้องเน้นไปในเรื่องของพื้นที่ต่างๆ ที่ผมได้ไปสัมผัสมา เพื่อนำเสนอในมุมมองของนักถ่ายภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากจะได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว ผมก็จะสอดแทรกความรู้ และมุมมองต่างๆ ของการถ่ายภาพที่เคยนำเสนออยู่เป็นประจำครับ

สุราษฎร์ธานีแหล่งธรรมะ

จังหวัดแรกที่ผมจะนำเสนอการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรมภาคใต้ คือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีพื้นที่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ริมแม่น้ำตาปี ตัวอาคารเป็นคอนกรีตทรงจตุรมุขตามแบบศิลปะศรีวิชัยฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีบันไดขึ้นสี่ด้าน ซุ้มประตูประดับลายปูนปั้น ตัวอาคารสีขาวทั้งหลัง ในช่วงเย็นจะมีประชาชนมาสักการะศาลหลักเมือง กันอย่างหนาตาทุกวัน เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นหลักชัยและเป็นมิ่งขวัญรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระธาตุศรีสุราษฎร์

ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุเขาท่าเพชร สร้างตามแบบศิลปะศรีวิชัยผสมกับศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะพระธาตุเป็นรูปแท่งทรงสูงแปดเหลี่ยม ช่วงบนเป็นแท่งทรงกลม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระธาตุแห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2500 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก พร้อมทรงปลูกตันไม้ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

สวนโมกขพลาราม

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยท่านพุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชน เคารพนับถือ และมีแนวทางการสอนธรรมะ และการปฏิบัติธรรม ที่ชาวพุทธทุกคนยึดถือแนวทางของท่าน เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองไชยา ทำให้จังหวัดสุราษฎร์เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา วัดสวนโมกขพลารามนี้เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล เป็นที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา

วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร และวัดพัฒนาราม

เป็นอีกสองวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่สันนิษฐานกันว่า สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธสมัย ที่ 13-14 ในขณะที่เมืองไชยา สมัยศรีวิชัย กำลังรุ่งเรืองสูงสุด เจดีย์พระบรมธาตุไชยา เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด รอบวิหารมีพระพุทธรูปแกะสลักหินทรายแดง เรียงรายอยู่โดยรอบ

วัดพัฒนาราม มีอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองปักษ์ใต้ “หลวงพ่อพัฒน์ นารโท” เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนขาวเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้อย่างมากมาย

เรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ยังมีอีกมากครับ ผมจะทยอยนำมาลงให้ชมกันครับ เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศที่ยั่งยืนครับ